Cat Shit One
去年东京国际动画节上就出了预告片但动画并没有按照预告片后的冬季播出,《Cat Shit One》是由漫画家小林源文以萌化动物在沙漠战斗的漫...